For tidlig fødte barn: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Foreldre til for tidlig fødte barn (svangerskapsalder <37 uker) med lav fødselsvekt (<2500 gram)
Intervensjon: Foreldretiltak (støtte og/eller opplæring)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Benzies 2013, Evans 2014 og Herd 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldres stress – barnets alder ved oppfølging mellom 2 måneder og 7 år
Studier (antall personer)
7 studier (972 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,23 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold og format i tiltakene og variasjon i populasjon.
Utfall
Foreldres angstsymptomer – barnets alder ved oppfølging mellom 2 og 24 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (410 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,54 (95% KI -0,95 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 for heterogenitet.
Utfall
Foreldres depresjonssymptomer – barnets alder ved oppfølging mellom 2 og 24 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (454 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,39 (95% KI -0,57 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldres mestringstro – barnets alder ved oppfølging mellom 2 og 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (196 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,62 (95% KI 0,03 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldres sensitivitet/responsitivitet – barnets alder ved oppfølging mellom 2 og 24 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (746 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,37 (95% KI -0,02 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 for heterogenitet.
Utfall
Samspill mor-barn – tidspunkt for oppfølging før utskrivelse eller ved barnets alder mellom 1,5 og 3 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (508 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (95% KI -0,34 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,5
Lav
Beskrivelse
2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold og format i tiltakene og variasjon i populasjon. 5. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudier).
Utfall
Barnets atferd – barnets alder ved oppfølging mellom 36 og 60 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (1132 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95% KI 0,08 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert