Familier uten kjente risikofaktorer: effekt av bruk av verktøyet NBAS/NBO for observasjon av spedbarn 0-3 måneder sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Nybakte mødre og spebarn 0-4 måneder
Intervensjon: Bruk av The Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) eller Neonatal behavioural observation (NBO) som er verktøy for å observere barn 0-3 måneder
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Barlow 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjon hos mor (Edinburg postnatal depression scale)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,23 (95% KI 0,05 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for risiko for systematiske feil 2: Trekk -1 for kun en liten studie 3. Trekk -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Barnets sosiale, emosjonelle, kognitive og motoriske utvikling (Bayley) Testalder 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår i kontroll-gruppen var 107,83
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår i tiltaksgruppen var 0,13 lavere (95 % KI 0,48 lavere til 0,22 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for risiko for systematiske feil 2: Nedgradert -1 for heterogenitet mellom studier
Utfall
Kvalitet på samspill mellom foreldre-barn (høyere skåre indikerer bedre kvalitet)
Studier (antall personer)
7 studier (304 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår i kontroll-gruppen var fra 3,72 til 51,90
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår i tiltaksgruppen var 0,53 lavere (fra 0,90 lavere til 0,17 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for risiko for systematiske feil 2: Nedgradert -1 for heterogenitet mellom studier
Utfall
Foreldre stress (Parenting Stress Index (PSI) målt 4 måneder etter fødsel)
Studier (antall personer)
1 studie (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår i kontroll-gruppen var 2,19
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår i tiltaksgruppen var 0,00 lavere (95% KI 0,35 lavere til 0,35 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for risiko for systematiske feil 2: Trekk -1 for kun en liten studie 3. Trekk -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Foreldres kunnskap (målt etter tiltaket)
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår i kontroll-gruppen var 8,30
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår i tiltaksgruppen var 1,30 høyere (95% KI 0,44 til 2,16 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for risiko for systematiske feil 2: Trekk -1 for kun en liten studie 3. Trekk -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Foreldres oppfattelse av barnets temperament (målt ved 8 uker etter fødsel)
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår i kontroll-gruppen var 18,90
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår i tiltaksgruppen var 0,36 lavere (95% KI 0,95 lavere til 0,24 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for risiko for systematiske feil 2: Trekk -1 for kun en liten studie 3. Trekk -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Kvalitet på forelder-barn samspill
Studier (antall personer)
7 studier (304 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,53 (95% KI -0,90 til -0,17)]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
Høy risiko for systematiske skjevheter