Familier i risiko for å utvikle disorganiserte tilknytningmønstre: foreldretiltak sammenliknet med vanlig oppfølging eller psykoedukasjon

Populasjon: Familier med økt risiko for disorganisert tilknytning (barnemishandling, foreldres psykiske problemer, tenåringsmødre, søvnvansker eller opplevd irritabilitet hos spedbarn, lav SES)
Intervensjon: Foreldretiltak
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller psykoedukasjon
Basert på: Wright 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel med disorganisert tilknytningsmønster – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
14 studier (1503 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
OR 0,50 (95% KI 0,32 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da den kan skyldes stor variasjon i tiltakene.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert