Kvinner som nylig har født: e-helsetiltak for å forebygge og behandle perinatale stemningslidelser sammenliknet med ingen tiltak eller historisk kontroll

Populasjon: I 3 av studiene var deltakerne mødre med nyfødte spebarn, i 1 av studiene var deltakerne kvinner som nylig spontanaborterte.
Intervensjon: E-helsetiltak basert på kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen tiltak eller historisk kontroll
Basert på: Lee 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (Hamilton Depression Rating Scale/HRSD, Brief symptom inventory/BSI, Edinburgh postnatal depression scale/EPDS) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (1274 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: gjennomsnittlig reduksjon (HRSD) fra før behandling (16,9, SD 6,9) til etter behandling (7,0, SD 5,6) og ved 6 måneders oppfølging (6,6, SD 6,8), statistisk signifikante endringer over tid (p<0,001); Studie 2: gjennomsnittlig reduksjon (BSI) fra før behandling (1,19) til etter behandling (0,61), t=7,98 (p<0,001); Studie 3: reduksjon (EPDS) for 61,3 % (111 av 181) i depresjonsgruppen og 41,4 % (67 av 162) i kontrollgruppen (mål på usikkerhet ikke oppgitt); Studie 4 (EPDS): Cohens d -0,87 (95% KI -0,42 til -1,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel uten depresjonsdiagnose – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
1 studie (910 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
71 av 448
Effektestimater
115 av 462; RR 1,6 (95% KI 1,2 til 2,0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Angstsymptomer (Inventory of complicated grief/ICG, Brief symptom inventory/BSI) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i angstsymptomer fra før behandling (0,7) til etter behandling (0,37), rapportert som statistisk signifikant, mål på usikkerhet ikke oppgitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (analysert som observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av at mål på usikkerhet ikke er oppgitt. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Komplisert sorg (Inventory of complicated grief/ICG) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Andel deltakere som skåret over terskel ved endt behandling 47,8%
Effektestimater
Andel deltakere som skåret over terskel ved endt behandling 28,7%
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (analysert som observasjonsstudie). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert