Barn mellom 6 måneder og opp til 5 år: næringsinntak med 75 % energi fra animalsk føde sammenliknet med andre næringstiltak eller vanlig næringsinntak

Populasjon: Barn mellom 6 og 18 måneder som ammes minst frem til ettårs alder
Intervensjon: Ernæring som inneholder minst 75% energi fra animalske kilder gitt i ett år fra barnet var 6 måneder + foreldreopplæring om ernæring
Sammenligning: I hovedsak kornbasert ernæring. Foreldre fikk i tillegg 3 sesjoner med opplæring om ernæring
Basert på: Eaton 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykomotorisk utviklingsskår (målt på Bayley ved 18 måneders alder)
Studier (antall personer)
1 (1236 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tiltaksguppen skårte 99,1 (95 % KI 97,9 til100, 3) mens kontrollgruppen skårte 99,7 (95 % KI 98,8 til 100,7) p=0,54
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for at det kun er en studie 3: Nedgradert for direkthet – da gruppene som er studert ikke har samme helse- og ernæringsgrunnlag som i Norge
Utfall
Kognitiv utviklingsskår (målt på Bayley ved 18 måneders alder)
Studier (antall personer)
1 (1236 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tiltaksguppen skårte 95,2 (95 % KI 94,2 til 96,2, 3) mens kontrollgruppen skårte 99,7 (95 % KI 98,8 til 100,7) p=0,82
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for at det kun er en studie 3: Nedgradert for direkthet – da gruppene som er studert ikke har samme helse- og ernæringsgrunnlag som i Norge