Sammensatt risikoatferd: Etter-skole programmer (ASP) sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak

Populasjon: Barn og unge i risikogruppe for eksternaliserende atferd (minoriteter, lav sosioøkonomisk bakgrunn, barn av enslige forsørgere, kriminell atferd, ADHD diagnose)
Intervensjon: Etter-skole programmer (arrangerte sosiale aktiviteter, leksehjelp, sport, kunst og håndverk, musikk, friluftsaktiviteter m.m.)
Sammenligning: Vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak
Basert på: Kremer 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Deltakelse/oppmøte på skolen
Studier (antall personer)
16 studier (<109 282 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,04 (95 % KI 0,02 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: moderat til høy grad av heterogenitet
Utfall
Eksternaliserende atferd
Studier (antall personer)
19 studier (<109 282 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,11 (95 % KI 0,05 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: moderat til høy grad av heterogenitet