Kriminell atferd: Tiltak rettet mot kriminell atferd sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge opp til 18 år med kriminell atferd
Intervensjon: Tiltak på individ-, familie- og samfunnsnivå
Sammenligning: Ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis
Basert på: Granski 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Overordnet effekt av alle tiltak på kriminell atferd
Studier (antall personer)
29 studier (28 483 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge´s g 0,52 (95% K 0,44 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risiko for systematiske skjevheter er høy og/eller uklar. 9 av 29 artikler var ikke RCT-er. Noter: Oversikten var en moderatoranalyse. Se omtalebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av moderatorene