Kriminell atferd: Politibaserte tiltak som et alternativ til fengsel sammenliknet med vanlig praksis

Populasjon: ungdom mellom 12 og 17 år som har begått kriminalitet (stort flertall gutter)
Intervensjon: Politibaserte tiltak som alternativ til fengsel (police-initated diversion programs)
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Wilson 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Nye lovovertredelser
Studier (antall personer)
19 studier (5462 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,77 (95% KI 0,63 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: 6 av 19 studier er ikke randomiserte kontrollerte studier