Kriminell atferd: Familiebaserte tiltak sammenliknet med vanlig, alternativ eller ingen oppfølging

Populasjon: Barn og ungdom med en gjennomsnittsalder på 15 år
Intervensjon: Familiebaserte tiltak (multisystemisk terapi, funksjonell familieterapi, Treatment Foster Care Oregon)
Sammenligning: Vanlig, alternativ eller ingen oppfølging
Basert på: Dopp 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Overordnet effekt av familiebaserte tiltak
Studier (antall personer)
28 (5564)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,24 (95% KI 0,11 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risikoen for systematiske skjevheter er uklar og 9 av 28 studier er ikke RCT-er
Utfall
Generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering (multisystemisk terapi)
Studier (antall personer)
19 studier (<5564 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
.
Effektestimater
Cohens d 0,21 (95% KI 0,09 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risikoen for systematiske skjevheter er uklar og hvilket antall av de 19 studiene som er RCT-er er uklar. Note: Fra moderatoranalysen har vi hentet ut effekten av hver type intervensjon. «Subscale» utfallene var: generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering
Utfall
Generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering (Functional Family Therapy, FFT)
Studier (antall personer)
3 studier (<5564 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d -0,13 (95% KI -0,50 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risikoen for systematiske skjevheter er uklar og hvilket antall av de 3 studiene som er RCT-er er uklar. Note: Fra moderatoranalysen har vi hentet ut effekten av hver type intervensjon. «Subscale» utfallene var: generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering
Utfall
Generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering (Treatment Foster Care Oregon, TFCO-Tidligere kalt Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC))
Studier (antall personer)
4 studier (<5564 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,39 (95% KI 0,07 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risikoen for systematiske skjevheter er uklar og hvilket antall av de 4 studiene som er RCT-er er uklar. Note: Fra moderatoranalysen har vi hentet ut effekten av hver type intervensjon. «Subscale» utfallene var: generell antisosial atferd, rusmisbruk, psykologisk fungering, familiekarakteristikker, relasjon til voksne og skolefungering