Aggressjonsproblematikk: Sinnemestringstiltak ART (Aggression Replacement Training) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Unge i alderen 12 til 18 år
Intervensjon: Sinnemestringstiltaket ART (Aggression Replacement Training)
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Brännström 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Aggressjon
Studier (antall personer)
12 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
De fleste studiene i oversikten viste en liten effekt av sinnemestringstiltaket ART på aggresjon
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: risikoen for manglende presisjon er høy (svært få deltakere i 14 av 16 studier). Noter: a). Studien er en narrativ syntese over eksisterende litteratur. GRADE-vurderingen er gjort på bakgrunn artikkelen Murad (2017) «Rating the certainty in evidence in the absence of a single estimate of effect” b). Da det ikke fantes sammenlagte effektestimater (meta-analyse) på effekten av sinnemestringstiltak på aggresjon, men kun beskrivelse av funnene i hver enkelt studie, valgte redaksjonen å sammenstille resultatene i tekst.