Aggresjonsproblematikk: Universelle eller målrettede tiltak sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge (gjennomsnittlig alder 13,36 år)
Intervensjon: Universelle tiltak (atferds øvelser, kompetanseheving rundt sosiale og emosjonelle konsekvenser, problemløsingsteknikker og instruksjoner på konflikthåndtering) og målrettede tiltak (atferds øvelser, problemløsingsteknikker og instruksjoner på konflikthåndtering)
Sammenligning: Ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis
Basert på: Castillo-Eito 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Aggresjon (universelle tiltak)
Studier (antall personer)
11 studier (<111 151 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens´ d 0,14 (95% KI 0,06 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 1: uklar eller høy grad av systematiske skjevheter 2. uklar risiko for rapportering skjevheter
Utfall
Aggresjon (målrettede tiltak)
Studier (antall personer)
6 studier (<111 151 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens´ d 0,28 (95% KI 0,18 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 1: uklar eller høy grad av systematiske skjevheter 2. uklar risiko for rapportering skjevheter