Aggresjonsproblematikk: Tiltaket kampsport sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge i alderen 6 til 18 år med aggressjonsproblematikk
Intervensjon: Tradisjonell kampsport
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Harwood 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Aggresjon
Studier (antall personer)
9 studier (<507 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,65 (95% KI 0,11 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar. Ingen av studiene var RCTer