Aggresjonsproblematikk: Tiltak som fokuserer på positive ferdigheter (Positive Youth Development Program) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge i alderen 11 til 18 år med voldsatferd
Intervensjon: Positive Youth Development (PYD) -tiltak som fokuserer på de positive ferdighetene til den unge med voldsatferd fremfor problematferden
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Melendez-Torres 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Effekt på vold (alle måletidspunkter)
Studier (antall personer)
3 studier (3224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,02 (95% KI -0,05 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar
Utfall
Effekt på vold (rett etter endt behandling)
Studier (antall personer)
3 studier (3224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,08 (95% KI 0,01 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar