Aggresjonsproblematikk: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med placebo, venteliste eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge under 18 år med aggresjonsproblematikk
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Placebo, venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: Smeets 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Aggresjon
Studier (antall personer)
15 studier (1407 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,54 (95% KI ikke oppgitt), p=0,655
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet 2. Nedgradert -1: risikoen for rapporteringsskjevheter er høy. Note: Utfallet som omhandler barn og unge med aggresjonsproblematikk uten diagnose er tatt med