Psykoedukasjon gitt til familier sammenliknet med erfaringsutveksling

Populasjon: Ungdommer i alderen 14 til 18 år diagnostisert med en psykoselidelse og deres familier
Intervensjon: Psykoedukasjon gitt i familiegrupper
Sammenligning: Erfaringsutveksling
Basert på: NICE 2016 (CG155- evidence update 2015)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Besøk legevakten- tidspunkt for oppfølging 1 måned
Studier (antall personer)
1 (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
4 pasienter sammenliknet med 11 pasienter (p=0,039)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 presisjon, få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Innleggelser sykehus- tidspunkt for oppfølging 1 måned
Studier (antall personer)
1 (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
3 pasienter sammenliknet med 9 pasienter (p=0,057)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 presisjon, få deltakere og kun 1 studie