Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med familiebasert kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 20,6 år, diagnostisert med schizofrenidiagnose i remisjon
Intervensjon: Individuell kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Familiebasert kognitiv atferdsterapi
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilbakefall av psykosesymptomer- tidspunkt for oppfølging 260 uker
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,95 (95 % KI 0,34 til 2,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. (mangler tilstrekkelig grundig beskrivelse av sekvensgenerering og hvordan allokering ble holdt skjult for deltakerne, kun de som målte utfallene var blinde, fremkommer ikke registre av forsøkene, fremkommer ikke analyse av manglende data) 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert