Gruppebaserte psykososiale tiltak + antipsykotika sammenliknet med vanlig oppfølging (kun antipsykotika)

Populasjon: Ungdom i alderen 15-17 år med schizofrenidiagnose (korttidsoppfølging)
Intervensjon: Gruppebaserte psykososiale tiltak + antipsykotika
Sammenligning: Vanlig oppfølging (kun antipsykotika)
Basert på: Datta 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Global tilstand (global state) Gjennomsnittlig endepunktsskåre CGAS (høy skåre = bra)
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig endepunktsskåre CGAS i kontrollgruppa var 49.7 (SA 6.8)
Effektestimater
Gjennomsnittlig endepunktsskåre CGAS i intervensjonsgruppa var 5.1 høyere (1.35 høyere til 8.85 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (uklar randomiseringsmetode og manglende informasjon om blinding) 2 Nedgradert -1 pga stort frafall og ingen beskrivelse av «intention to treat» analyse 3 Nedgradert -1 binært utfall ikke tilgjengelig, kontinuerlig skåre fra CGAS og PANSS brukt som alternativ indikator 4 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: få deltakere (<400) 5 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Psykisk tilstand (mental state) Gjennomsnittlig endepunkt totalskåre PANSS (høy skåre = dårlig)
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig endepunkts- totalskåre PANSS i kontrollgruppa var 64.3 (SA 6.7)
Effektestimater
Gjennomsnittlig endepunkts totalskåre PANSS i intervensjonsgruppa var 4.1 lavere (8.28 lavere til 0.08 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (uklar randomiseringsmetode og manglende informasjon om blinding) 2 Nedgradert -1 pga stort frafall og ingen beskrivelse av «intention to treat» analyse 3 Nedgradert -1 binært utfall ikke tilgjengelig, kontinuerlig skåre fra CGAS og PANSS brukt som alternativ indikator 4 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: få deltakere (<400) 5 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall: alle årsaker
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
308 av 1 000
Effektestimater
132 av 1 000 (46 til 394)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (uklar randomiseringsmetode og manglende informasjon om blinding) 2 Nedgradert -1 pga stort frafall og ingen beskrivelse av «intention to treat» analyse 4 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: få deltakere (<400) 5 Nedgradert -1 pga manglende presisjon: kun 1 studie