Førstegangspsykose: antipsykotika sammenliknet med psykososial intervensjon

Populasjon: Unge over 14 år med førstegangspsykose
Intervensjon: Antipsykotika (i ACT-gruppen)
Sammenligning: Psykososial intervensjon
Basert på: Jardim, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykosesymptomer (PANSS ved 6 md.)
Studier (antall personer)
2 studier (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (-0,46 til 0,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 pga manglende presisjon: få deltakere og bredt KI
Utfall
Sosial fungering (SOFAS ved 6 md.)
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår 61,7
Effektestimater
Gjennomsnittsskår -0,20 (-7,29 til 6,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 pga manglende presisjon: få deltakere og bredt KI