Førstegangspsykose: antipsykotika sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Unge over 16 år med førstegangspsykose
Intervensjon: Antipsykotika (i ACT-gruppen)
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på: Jardim, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykosesymptomer (PANSS ved 6 md.)
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår: 60,5
Effektestimater
Gjennomsnittsskår: 0,59 høyere (-6,46 til 7,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 pga manglende presisjon: få deltakere/1 studie og bredt KI