Akutt psykose: risperidon sammenliknet med klorpromazin

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 13 år (7 til 16), diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni med onset i barndom)
Intervensjon: Risperidon
Sammenligning: Klorpromazin
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95% KI -0,80 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 4. Nedgradert -1 på grunn av at sekvensgenerering, analyse og selektiv utfallsrapportering ikke ble rapportert. 5. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tremor- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,50 (05% KI 0,05 til 5,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 4. Nedgradert -1 på grunn av at sekvensgenerering, analyse og selektiv utfallsrapportering ikke ble rapportert. 5. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie