Psykologiske forebyggingsprogrammer sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge uten symptomer på depresjon
Intervensjon: Psykologiske forebyggingsprogrammer (KAT, IPT, andre)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Cuijpers 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer etter endt behandling
Studier (antall personer)
14 (1774 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,71 (95 % KI 0,51 til 0,99), p=0,48
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert