Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risikogruppen sammenliknet med annen behandling del 2

Populasjon: Barn og unge 8-24 år i risiko for depresjon
Intervensjon: Psykologiske forebyggingsprogrammer (kognitiv atferdsterapi, «third-wave» kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi)
Sammenligning: ingen, vanlig eller forsterket oppfølging
Basert på: Hetrick, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Sosial og generell fungering, ved programslutt
Studier (antall personer)
9 studier (1021 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,27 (0,04 til 0,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Sosial og generell fungering, korttidsoppfølging <3 mnd
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,81 (0,12 til 1,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Få deltakere 6. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Kun en studie
Utfall
Sosial og generell fungering, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
9 studier (1058 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,19 (0,00 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Sosial og generell fungering, langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
3 studier (342 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,1 (-0,22 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Få deltakere