Psykologisk terapi sammenliknet med vanlig behandling

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Psykologisk terapi (felles betegnelse for ulike psykologiske behandlingsformer)
Sammenligning: Vanlig behandling
Basert på: Cuijpers 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
5 studier (barn- antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,13 (95 % KI 0,07 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
10 studier (ungdom- antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,29 (95 % KI 0,12 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert