Psykologisk terapi sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Psykologisk terapi (felles betegnelse for ulike psykologiske behandlingsformer)
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Cuijpers 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
3 studier (barn- antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,28 (95 % KI 0,25 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
6 studier (ungdom- antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,54 (95 % KI 0,02 til 1,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert