Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 9 og 17 år diagnostisert med depresjon hvorav noen også hadde psykisk lidelse i øvrig familie
Intervensjon: Familiebasert psykoedukasjon og opplæring
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på mani (Young Mania Rating Scale)- tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (40 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
- 4,38 ± 6,1
Effektestimater
4,35 poeng lavere (F[1,98], = 4,55, p= 0,035) (Cohen’s d=,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe. 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Depresjon og maniske symptomer (Mood Severity Index)- tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (161 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
6.48 poeng lavere (95% KI: 0,48 til 12,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- en svært selektert gruppe. 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert