Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom og unge voksne mellom 12 og 25 år med depresjon
Intervensjon: Oppmerksomt nærvær
Sammenligning: Vanlig oppfølging, ingen behandling eller aktiv kontroll
Basert på: Chi 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon ved programslutt 4-12 uker
Studier (antall personer)
18 studier (2042 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges g: -0,45 (95% KI –0,63 til –0,27) i favør av oppmerksomt nærvær
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Symptomer depresjon oppfølgingstid (4-32 uker)
Studier (antall personer)
7 studier (1117 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges g: -0,24 (95% KI –0,54 til 0,06) i favør av oppmerksomt nærvær
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert