Omega-3 sammenliknet med Placebo

Populasjon: Barn mellom 6 og 18 år med depresjon
Intervensjon: Omega-3
Sammenligning: Placebo
Basert på: Zhang 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon ved programslutt 10-16 uker
Studier (antall personer)
4 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell –0,12 (95% KI –0,53 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
Responsrate ved programslutt 10-16 uker
Studier (antall personer)
3 studier (101 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR (95% KI) 1,57 (0,26 til 9,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Uønskede effekter («safety outcome») ved programslutt 10-16 uker
Studier (antall personer)
4 studier (153 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR (95% KI) 1,30 (0,58 til 2,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere