Musikkterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Ungdommer i ungdomsskolealder vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Intervensjon: Musikkterapi
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på: Aalbers 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (pasientrapporterte BDI)- tidspunkt for oppfølging <3 måneder
Studier (antall personer)
2 studie (83 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell: -2,.81 (95% KI -3,56 til -2,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert