Modifisert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon og alvorlig depresjon
Intervensjon: modifisert kognitiv atferdsterapi (for de som har opplevd interpersonlig traume)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon) selvrapportert (BDI-II)
Studier (antall personer)
1 studie (43 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,16 (95 % KI -0,44 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (unge med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon)
Studier (antall personer)
1 studie (43 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,05 (95 % KI 0,57 til 1,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert