Interpersonlig terapi sammenliknet med vanlig, aktiv eller ingen oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Interpersonlig terapi for ungdom (IPT-A)
Sammenligning: Vanlig, aktiv eller ingen oppfølging
Basert på: Mychailyszyn 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (5 av studiene uten kontrollgruppe) etter endt behandling
Studier (antall personer)
10 studier (766 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 1,19 (95 % KI 0,98 til 1,40), p=.0001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av studiedesign (uten kontrollgruppe)
Utfall
Symptomer depresjon (kun RCT med kontrollgruppe) etter endt behandling
Studier (antall personer)
5 studier (633 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g = 0,58 (95 % KI 0,27 til 0,89), p=.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert