Interpersonlig terapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 18 år diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Interpersonlig terapi
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Child Depression Inventory)- tidspunkt for oppfølging usikker, antakelig rett etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (112 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
12,04
Effektestimater
2,585 til fordel for kontroll (tilsvarende 20%), p=0,016
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert-2 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert