Fysisk aktivitet sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Fysisk aktivitet (treningsintervensjoner)
Sammenligning: Ingen eller vanlig oppfølging
Basert på: Axelsdottir/Biedilæ 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon Etter endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,59 (95 % KI -1,08 til -0,10 p=.02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Symptomer depresjon 6 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,59 (95 % KI -1,22 til 0,04 p=.07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Livskvalitet QoL
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,27 (95 % KI -0,35 til 0,89 p=.39
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Mangelfull rapportering