Foreldre-barn interaksjonsterapi (PCIT) sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med alvorlig depresjon
Intervensjon: Foreldre-barn interaksjonsterapi (PCIT)
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (barn med MDD) klinikerrapportert (PAPA)
Studier (antall personer)
1 studie (43 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95 % KI -0,58 til 0,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (barn med MDD) foreldre-rapportert (PFC-S)
Studier (antall personer)
1 studie (43 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (95 % KI -0,94 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Fungering (barn med MDD) foreldre-rapportert (HBQ)
Studier (antall personer)
1 studie (43 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,07 (95 % KI -0,54 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert