E-helsetiltak (basert på spiritualitet) sammenliknet med venteliste

Populasjon: Ungdom diagnostisert med alvorlig depresjon
Intervensjon: E-helsetiltak (basert på spiritualitet)
Sammenligning: Venteliste
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) klinikerrapportert (CDRS)
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,15 (95 % KI -1,92 til -3,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert