Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge, gjennomsnittsaldre mellom 9 og 16 år, diagnostisert med depresjon og vurdert som å ha symptomer på og økt risiko for selvskadingsproblematikk
Intervensjon: Dialektisk atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller ingen oppfølging
Basert på: Cook 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (SCL-90, BDI-13, BDI-II, CDI, K-SADS, DRS, BDI, RADS, BPRS-C, MFQ, YOG-30.2)- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
12 studier (305 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g=0,36 (95% KI 0,30 til 10,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design, kun 5 av 12 studier hadde en kontrollgruppe. Ingen av disse var randomiserte og de fleste brukte en historisk kontroll (før og etter design). 2. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvskade (Lifetime Parasuicide Cound, LPC, K-SAGDS-DRS "deliberate self-harm-incidents per week" item, CBCL "deliberate self harm" item, LPC Self-harm episodes per week)- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
6 studier (98 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g=0.81 i favør av dialektisk atferdsterapi (95% KI 0,59 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert