Behandlingsresistent depresjon: Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 18 år vurdert som å ha behandlingsresistent depresjon (etter 8 uker medikamentell behandling)
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (kognitiv atferdsterapi og SSRI-preparater eller venlafaksin)
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi alene
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging er ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
40,5%
Effektestimater
Absolutt effekt: 14,3% økt respons REI 0,35 (p<0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen.
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging er ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-20,3
Effektestimater
Absolutt effekt: -2,0 reduksjon i symptomer REI 0,10
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen. 3. Mål på usikkerhet ikke rapportert.
Utfall
Selvrapportert symptomer på depresjon- tidspunkt for oppfølging er ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-9,1
Effektestimater
Absolutt effekt: -1,3 reduksjon i symptomer REI 0,14
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen. 3. Mål på usikkerhet ikke rapportert.
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging er ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
12,4
Effektestimater
Absolutt effekt: 2,1 økt funksjon; REI 0,17
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen. 3. Mål på usikkerhet ikke rapportert.
Utfall
Selvmord- oppfølgingstidspunkt ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
21,7%
Effektestimater
Absolutt effekt: -2,7% lavere selvmordsrisiko; RRI -0,12 NS
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging er ukjent, antakelig etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
33%
Effektestimater
Absolutt effekt: -5% lavere frafall RRI -0,15 NS
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. REI= Relative effekt økning= effektøkning i tiltaksgruppen/ effektøkning i sammenlikningsgruppen.