Atferdsaktivering sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 9 og 18 år diagnostisert med depresjon (hvorav noen også var diagnostisert med angstlidelse)
Intervensjon: Atferdsaktivering
Sammenligning: Vanlig eller ingen oppfølging
Basert på: Tindall 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Children Depression Rating Scale-revised, CDRS-R)- Oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (124 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-4,17 (95% KI -8,25 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert for presisjon få studier/ deltakere
Utfall
Symptomer angst- oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (124 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke tilgjengelig for å gjøre statistiske analyser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert for presisjon få studier/ deltakere 3. Nedgradert for presisjon på grunn av mangel på statistisk styrke
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert