Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Bai 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon etter endt behandling
Studier (antall personer)
3 studier (127 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,02 (95 % KI -0,11 til 2,15 p=.08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapporert