Risperidon sammenliknet med olanzapin

Populasjon: Barn mellom 4 og 6 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Risperidon sammenliknet med olanzapin
Sammenligning: Olanzapin
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (CDRS-R) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Før behandling: gjennomsnittlig poengskår 42,4 (SD 14,8); etter behandling: gjennomsnittlig poengskår 34,1 (SD 11,5)
Effektestimater
Før behandling: gjennomsnittlig poengskår 39,7 (SD 10,5); etter behandling: gjennomsnittlig poengskår 27 (SD 6,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert