Tilstandsgruppe: bipolar lidelse

GRADE-tabeller bipolar lidelse

Kombinasjonsbehandling (familieterapi for ungdommer med bipolar lidelse + medikamentell behandling) sammenliknet med forsterket klinisk intervensjon

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 17 år diagnostiert med bipolar lidelse, episode innen siste 3 måneder
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (familieterapi for ungdommer med bipolar lidelse + medikamentell behandling)
Sammenligning: Forsterket klinisk intervensjon
Basert på: Fristad 2014 og NICE 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
38% forbedring fra før tiltaket; Cohens d 0,65
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Manisymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
46% forbedring fra før tiltaket; Cohens d 0,79 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Problematferd – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,70 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Internaliserende vansker – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,30 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Eksternaliserende vansker – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,46
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Tid til bedring («rate of recovery») fra første episode (uker) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
22,3 uker
Effektestimater
14,4 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -7,9 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Tid til bedring i depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14,1 uker
Effektestimater
10,2 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -3,9 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Antall uker i akutt depressiv episode – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 uker
Effektestimater
3,3 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -1,7 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Tid uten depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
48,3 uker
Effektestimater
52,6 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -4,3 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Frafall fra behandlingen (uansett årsak) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 28
Effektestimater
5 av 30; RR 0,93 (95% KI 0,30 til 2,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert

Kombinasjonsbehandling (familieterapi ved økt risiko for bipolar lidelse hos barn og ungdom + medikamentell behandling) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon + medikamentell behandling) eller vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon i flerfamiliegruppe + medikamentell behandling) sammenliknet med venteliste

Psykoedukativ psykoterapi i enkelt- eller flerfamiliegrupper kombinert med vanlig oppfølging sammenliknet med venteliste og/eller vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (individuell kognitiv atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med medikamentell behandling alene

Kombinasjonsbehandling (familiebasert dialektisk atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (individuell interpersonlig og sosial-rytme-terapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Aripiprazol 10 mg sammenliknet med aripiprazol 30 mg

Risperidon sammenliknet med olanzapin

Valproat sammenliknet med risperidon

Valproat sammenliknet med risperidon, del 2

Kvetiapin sammenliknet med valproat

Litium sammenliknet med valproat

Litium sammenliknet med karbamazepin

Valproat sammenliknet med topiramat

Kombinasjonsbehandling (kvetiapin + medikament etter behov) sammenliknet med kvetiapin alene

Kombinasjonsbehandling (litium + antipsykotikum) sammenliknet med litium alene

Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) som tilleggsbehandling for barn og unge som ikke responderte på litium alene

Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (valproat + risperidon)

Kombinasjonsbehandling (litium + valproat) som tilleggsbehandling for barn og unge som hadde fått tilbakefall på litium alene

Kombinasjonsbehandling (olanzapin + topiramat) sammenliknet med olanzapin alene