Kombinasjonsbehandling (litium + valproat) som tilleggsbehandling for barn og unge som hadde fått tilbakefall på litium alene

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 17 år, diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (litium + valproat)
Sammenligning: Litium alene
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (CDRS-R) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig poengskår 23,9; SD 8,1
Effektestimater
Gjennomsnittlig poengskår 20,4 (SD 5,6, p<0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert