Kombinasjonsbehandling som vedlikeholdsbehandling (lamotrigin + litium) sammenliknet med litium

Populasjon: Ungdom gjennomsnittsalder fra 12 til 16 år med bipolar lidelse
Intervensjon: Lamotrigin + litium
Sammenligning: litium
Basert på: Amerio 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilbakefall for depressiv episode - tid Oppfølgingstid 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3,5 md. (95 % KI 0,7 til 7,0)
Effektestimater
10,0 md. (95 % KI 1,1 til 18,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)