Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) som tilleggsbehandling for barn og unge som ikke responderte på litium alene

Populasjon: Barn og unge mellom 4 og 17 år diagnostisert med bipolar lidelse med pågående mikset eller manisk episode
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon)
Sammenligning: Litium alene
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depressive symptomer (CDRS-R) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig poeng 30,94; SD 9,75
Effektestimater
Gjennomsnittlig poengskår 29,47; SD 9,91; Gjennomsnittlig forskjell - 1,47 poeng
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert