Kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon i flerfamiliegruppe + medikamentell behandling) sammenliknet med venteliste

Populasjon: Ungdom, alder noe usikker, antagelig gjennomsnitt 12 år, diagnostiert med bipolar lidelse og ADHD
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon i flerfamiliegruppe + medikamentell behandling)
Sammenligning: Venteliste
Basert på: NICE 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Frafall fra behandling (uansett årsak) - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (166 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
35 av 87
Effektestimater
10 av 79; RR 0,31 (95% KI 0,17 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert