Kombinasjonsbehandling (olanzapin + topiramat) sammenliknet med olanzapin alene

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år, diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (olanzapin + topiramat)
Sammenligning: Olanzapin alene
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (CDRS-R) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Før behandling: gjennomsnittlig poengskår 34,4 (SD 10,1); etter behandling: gjennomsnittlig poengskår 31,7 (SD 7,9) (rapportert som ikke statistisk signifikant endring over tid)
Effektestimater
Før behandling: gjennomsnittlig poengskår 42,6 (SD 13,4); etter behandling: gjennomsnittlig poengskår 37,5 (SD 8,1) (rapportert som statistisk signifikant endring over tid p<0,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert