Kombinasjonsbehandling (litium + antipsykotikum) sammenliknet med litium alene

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 18 år diagnostisert med nåværende manisk eller mikset episode og samtidige psykotiske trekk.
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (litium + antipsykotikum)
Sammenligning: Litium
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depressive symptomer (HAM-D) – tidspunkt for oppfølging etter 4 uker (ved endt behandling)
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Respondere 4,88 (SD 4,91); deltagere uten respons 8,30 (SD 5,87)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår 7,32 (SD 5,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert