Kombinasjonsbehandling (kvetiapin + medikament etter behov) sammenliknet med kvetiapin alene

Populasjon: Barn og unge mellom 13 og 20 år diagnostisert med bipolar lidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (kvetiapin + medikament etter behov)
Sammenligning: Kvetiapin alene
Basert på: Atkin 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depressive symptomer (MADRS) – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår før studien 9,15 (SD 6,01); etter studien 4,15 (SD 3,84)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår før studien 9,40 (SD 6,15); etter studiet 2,80 (SD 2,28) (rapportert at MADRS hadde statistisk signifikant reduksjon over tid, men liten eller ingen forskjell mellom gruppene, p<0,1).
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert