Langtidsvirkende metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Populasjon: Barn og unge mellom 13 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner og kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på:
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale observatørbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 16 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-68.
Studier (antall personer)
1 studie (303 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,60 (95% KI -1,04 til 2,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 mangel på presisjon: kun en studie og få deltakere