Kosthold tilsatt ekstra fargestoffer sammenliknet med vanlig kosthold

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med ADHD og med kjent matvareintoleranse
Intervensjon: Kosthold tilsatt ekstra fargestoffer
Sammenligning: Vanlig kosthold
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Objektivt vurdert ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging gjennomsnittlig mellom 1 og 8 uker
Studier (antall personer)
8 studier (294 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig ADHD-symptomer blant de som fikk mat med fargestoffer var 0,42 standardavvik høyere (95 % KI 0,13 til 0,7)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av relevans, en selektiv gruppe barn og gjelder ikke eliminasjon av fargestoffer, men tilsetning av dem 2. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon