Jevnaldrendebaserte tiltak sammenliknet med medisiner, vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling

Populasjon: Barn i alderen 6-16 år med ADHD diagnose
Intervensjon: Likemannstiltak/jevnaldrendebaserte tiltak
Sammenligning: Medisiner, vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling
Basert på: Cordier 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Sosiale ferdigheter - oppfølgingstid < 3 år
Studier (antall personer)
13 studier (Antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,584 (95 % KI 0,459 til 0,709)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklarhet for systematiske skjevheter 2. Nedgradert på grunn av mangelfull rapportering og for at oppfølgingspunkter i samme studie er slått sammen
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-